•  

  Agenda

  Algemene Ledenvergadering

  Vrijdag 07 oktober 2022, aanvang 20:00 uur

  Clubhuis Maliskamp

   

  1. Opening door de voorzitter Peter de Vries.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen door Anthony van Kessel.
  3. Verslag algemene ledenvergadering van 9 oktober 2022. Het verslag is (digitaal) op te vragen bij de secretaris (secretaris@maliskamp.nl). Het verslag zal voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen in de kantine.
  4. Financieel jaarverslag door de penningmeester Gerard Heijmans.
  5. Begroting van het financieel jaar 2022-2023 door Gerard Heijmans.
  6. Accommodatie (velden, clubgebouw, kleedlokalen) door Gerard Heijmans.
  7. Bestuur.
   A)   Aftredend Astrid Slagter.
   B)   Aftredend Anthony van Kessel.

   Pauze
  1. Huldiging van de jubilarissen die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de vereniging door Peter de Vries.
  2. Commissie.
   A)   Het verslag van de kascontrolecommissie over het seizoen 2022-2023
   B)   Verkiezing van de kascontrolecommissie. De huidige leden zijn Mark Slagter, Wim Kersten en Luuk Heijne. Mark Slagter kan niet worden herkozen. Hier dient een andere kandidaat voor te komen.
  3. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
  4. Stand van zaken Sport BSO kanteel.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.