• Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Voetbalvereniging Maliskamp

  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG EN VERTROUWENSPERSOON

  Hoe gaat VV Maliskamp om met grensoverschrijdend gedrag?

  In onze vereniging staat respect, sportiviteit en spelplezier bovenaan. Dit begint met je veilig voelen op de club en in je team. Vanzelfsprekend is er geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Als hier toch sprake van is en je weet niet wat je ermee aan moet, kun je dit melden bij de vertrouwenscontactpersoon. Onder ‘grensoverschrijdend gedrag’ valt onder andere:

  • Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten
  • Intimidatie en machtsmisbruik
  • Pesten en uitsluiting
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie 

  Rol Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  Elk lid, ouder van een spelend lid, vrijwilliger of bestuurslid van onze vereniging die vragen heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een VCP is het aanspreekpunt binnen VV Maliskamp en biedt een luisterend oor, geeft raad en kijkt met de melder meer naar eventuele oplossingen. De melder geeft zelf aan welke stappen hij/zij wil nemen.
  De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.
  Wanneer iemand contact zoekt met een VCP zorgt deze voor alle betrokkenen voor een veilige omgeving. De VCP gaat altijd vertrouwelijk om met de ontvangen informatie. 

  Vertrouwenscontactpersoon
  Ferry Buts is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen onze vereniging. Hij is als jeugdtrainer betrokken bij de vereniging. Ferry heeft via de KNVB cursus voor Vertrouwenscontactpersoon gevolgd.
  Sinds 2020 is er een meldplicht voor bestuurders en begeleiders wanneer er een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik is. De VCP-er heeft geen meldplicht en gaat altijd vertrouwelijk met de informatie om, die hij krijgt. Als VCP-er is Ferry onafhankelijk en zal hij het bestuur stimuleren het incident op te lossen en steeds te werken aan een veilig sportklimaat.

  Melding maken?
  Ferry is te bereiken via mailadres: vertrouwenscontactpersoon@maliskamp.nl of per telefoon via 06-11340826.
  Als het niet veilig voelt binnen de vereniging, kun je ook buiten de vereniging melding doen. Dat kan bij het  Centrum voor veilige Sport op telefoonnummer 0900-2025590 (kantoortijden) of kijk op www.centrumveiligesport.nl.
  Mocht je rechtstreeks via de KNVB melding willen maken kan dat ook. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen bij de KNVB zijn vcp@knvb.nl en 06-57114563.

   

   

 • Algemene informatie

  RKVV Maliskamp E-mail: info@maliskamp.nl
  Postadres: Meierijhoeven 107  
  5244 HT Rosmalen  
  Telefoon: (073) 521 20 55  
   
  Rookbeleid
  Zoals iedereen wel weet mag er helemaal niet meer gerookt worden in de kantine van RKVV Maliskamp! Het bestuur vraagt dan ook ieders medewerking om zich hier aan te houden. Buiten de kantine hebben we een prachtige voorziening voor de rokers. 

  Alcohol en drugsbeleid
  Er wordt bij RKVV Maliskamp geen alcohol verkocht aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Ook wordt er geen alcohol verstrekt op wedstrijddagen voor 12.00 uur. Drugs en andere verdovende middelen zijn op ons sportpark, in en rondom het clubhuis ten strengste verboden. Dat geldt zowel voor het gebruik als ook het dealen. Bij overtreding van dit verbod wordt meteen overgegaan tot een ontzegging van het clubhuis en de voetbalvelden. Ook kan het leiden tot een royement. Constateren we dealerspraktijken, dan zal het bestuur niet schromen de politie in te schakelen.

  Glaswerk
  Glaswerk is buiten het clubhuis niet toegestaan, anders dan op het overdekte en afgebakende terras.
   
  Parkeerbeleid
  Het parkeren op de toegangsweg naar het clubhuis is niet toegestaan. Parkeren doet je op de daarvoor bestemde parkeerplaats!
 • Sponsoring

  Reclamebord:
  Het hoofdveld op ons sportpark is rondom voorzien van reclameborden. De huur van een reclamebord kost € 200 (excl. BTW) per seizoen (plus het eerste jaar eenmalige aanmaakkosten van ongeveer € 210- (excl.BTW)). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Kleijzen, Juliën Stundebeek of Gerard Heijmans (sponsoring@maliskamp.nl).


  Reclamedoek:
  Op verschillende plaatsen op ons sportcomplex bieden wij de mogelijkheid om reclamedoeken te hangen. Bij voorkeur worden de doeken aan de ballenvangers op het hoofdveld gehangen. Deze doeken worden full-colour aangemaakt.
  Standaardmaat van 5 x 2 meter (afwijkende maten in overleg). Kosten € 250,= huur per jaar. Contractduur 3 jaar. Daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tegen de dan geldende huurprijs. Eenmalige aanschafkosten € 210,= exclusief BTW.
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Kleijzen, Juliën Stundebeek of Gerard Heijmans (sponsoring@maliskamp.nl).


  Financiële acties:
  Maliskamp probeert de kosten voor de leden (contributie en consumpties) zo laag mogelijk te houden. Het bestuur heeft daartoe een aantal financiële acties opgezet, waarbij ook jij kunt zorgen voor extra inkomsten in de clubkas.

  Vriendenloterij:
  Het mooie van de VriendenLoterij (voorheen Sponsor BingoLoterij) is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor onze club! Meespelen voor onze club is heel eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 - 300 1400 en bestel je loten. Vermeld daarbij ook de sponsorcode van Maliskamp: 9369. Voor slechts € 2,20 per week speel je mee. En het mooie is, je maakt wekelijks kans op duizenden prijzen oplopend tot  € 100.000! Voetbalclub Maliskamp wint in ieder geval, want elke maand gaat 50% van jouw inleg direct naar onze clubkas.

  Speel je al mee? Zet dan je loten om!! 
  Dat kan schriftelijk: Vriendenloterijerij, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK  Amsterdam. Of telefonisch: afdeling Ledenservice 0900 - 300 1400 (20 cpm).

  Inzamelen gebruikt frituur- en bakvet:
  Deponeer je flacons of emmers met gebruikt frituur- en bakvet in de verzamelbak bij het clubhuis.

 • Normen en waarden

  Normen en waarden binnen onze club.

  Na verschillende geweldsincidenten hebben veel clubs dit onderwerp opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook de KNVB is een uitgebreide campagne begonnen om normen en waarden uit te dragen, om deze vast te leggen en clubs hier ook bij te ondersteunen.


  Bij veel verenigingen die we bezoeken in het kader van de competitie zien we dan ook diverse vormen hoe dit onderwerp leeft. Posters, banners, borden, regels, pagina’s op sites… je kunt het bijna niet missen….Binnen onze vereniging is het onderwerp iets later actueel geworden. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om te zien hoe het bij die andere clubs geïmplementeerd is en of het effect heeft. We kunnen natuurlijk niet turven of het aantal geweldsincidenten is afgenomen, wel kunnen we zien of er bij een club een “goede sfeer” hangt.

  Het ‘met het hart belijden’ van normen en waarden vindt RKVV Maliskamp het belangrijkst. Niemand krijgt een warm gevoel van de ‘11 regels van de club’, het ‘fair-play’,‘respect’, of andere kreten, als er vervolgens niemand aanwezig is om een kleedkamer te openen, als de thuis fluitende scheidsrechter ook echt een thuisfluiter blijkt te zijn, of wanneer we simpelweg niet eens een glas water krijgen in de rust van de wedstrijd.

  RKVV Maliskamp kiest er nadrukkelijk voor om normen en waarden op een speelse manier over te brengen. Toch zal RKVV Maliskamp, naast de onzichtbare normen en waarden, die in onze Maliskampse genen zitten, ook de tastbare en zichtbare normen en waarden gaan uitdragen. Middels de al geplaatste borden tonen we waar RKVV Maliskamp voor staat. Krachtig, zichtbaar, kleurrijk, en ze zorgen voor een continu bewustzijn bij de aanwezigen. Als wij als Maliskampers ons hiervan bewust zijn, zijn we in staat om hiermee het verschil te maken t.o.v. andere verenigingen. Natuurlijk gelden deze regels ook voor onze bezoekers!

  Als het nou, om wat voor reden dan ook, toch misgaat aangaande een ‘gevoelig’ onderwerp of vanwege het overschrijden van onze normen en waarden kun je bij onze vertrouwenspersoon terecht. Deze kan je helpen om jouw probleem op te lossen. In iedere geval om het te bespreken!

  Los van dit alles vraagt onze vereniging van elke vrijwilliger die met name met onze jeugd in aanraking komt, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De aanvragen voor een VOG worden zo veel als mogelijk centraal door de vereniging aangevraagd (dit i.v.m. de kosten voor de vrijwilliger).

 • Privacy Policy

  RKVV Maliskamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKVV Maliskamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als RKVV Maliskamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden / medewerkers

  Persoonsgegevens van leden / medewerkers worden door RKVV Maliskamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het lidmaatschap van de vereniging / Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het lidmaatschap van de vereniging / De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKVV Maliskamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door RKVV Maliskamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men lid is / een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het registreren van uw gegevens in Sportlink t.b.v. lidmaatschap van de K.N.V.B.
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  RKVV Maliskamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens RKVV Maliskamp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Secretaris RKVV Maliskamp: secretaris@maliskamp.nl

 • Huishoudelijk Reglement

  Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

  Artikel 1 - Algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging vv Maliskamp, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 23 juni 1934 en is gevestigd te Maliskamp.
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 oktober 2022.


  Artikel 2 - Leden

  a. De vereniging bestaat uit:
  - jeugdleden tot en met 18 jaar;
  - seniorenleden vanaf 19 jaar;
  - steunende leden;
  - vrijwilligers.


  Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere¬voorzitter" is verleend.
  3. De procedure en criteria rondom de aanstelling ereleden en leden van verdienste zijn geregeld in het ‘Protocol ereleden en lid van verdiensten vv Maliskamp’.


  Artikel 4 - Het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken digitaal aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat¬ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu¬lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  3. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.


  Artikel 5 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten, het Tuchtreglement, het Protocol ereleden en lid van verdiensten vv Maliskamp en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot thuiswedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun (e-mail)adres, telefoonnummers en andere relevante zaken.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.


  Artikel 6 - Straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Een en ander is nader omschreven in het Tuchtreglement van voetbalvereniging Maliskamp.
  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit beroep dient binnen 14 dagen na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij het dagelijks bestuur door een (digitaal) schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.


  Artikel 7 - Clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
  a. Shirt: rood;
  b. Broek: rood;
  c. Kousen: rood.


  Artikel 8 - Bestuur

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn. Het maximaal aantal bestuursleden bedraagt 7 leden.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  a. de algemene leiding van zaken;
  b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.


  Artikel 9 - Het dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be-stuursvergadering mede.
  2. Taken van de voorzitter:
  a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Taken van de secretaris:
  a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  4. Taken van de penningmeester:
  a. beheert de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.


  Artikel 10 - Bestuursverkiezing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.


  Artikel 11 – Kascontrole commissie

  1. Conform artikel 12.3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. De kascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid.
  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.


  Artikel 12 - Overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies.
  2. Er zijn in principe 7 vaste commissies *, te weten:
  a. Jeugdcommissie
  b. Activiteitencommissie
  c. Sponsorcommissie
  d. Scheidsrechterscommissie
  e. technische commissie
  f. Kantinecommissie
  g. Accommodatiecommissie
  3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  4. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.


  Artikel 13 - Contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade-ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal bij vooruitbetaling.
  3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  5. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen


  Artikel 14 - Gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.


  Artikel 15 - Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.


  Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.


  Artikel 17 - Sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

  Artikel 18 - Representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
  a. huwelijk van een lid;
  b. geboorte zoon/dochter van een lid:
  c. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte¬duur;
  d. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie¬ken¬huis;
  e. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  f. bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  g. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.


  Artikel 19 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.


  Artikel 20 - Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
  3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie op de website waarin de tekst van het reglement is opgenomen.


  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 21 oktober 2022.


  Namens het bestuur van de vereniging.


  De voorzitter: De secretaris: