• Algemene informatie

  RKVV Maliskamp E-mail: info@maliskamp.nl
  Postadres: Meierijhoeven 107  
  5244 HT Rosmalen  
  Telefoon: (073) 521 20 55  
   
  Vakkenkast wedstrijdsecretariaat
  In de kast in het wedstrijdsecretariaat kunnen leiders en trainers diverse formulieren en de meest actuele informatie over hun team en de vereniging vinden. Als er evenementen op komst zijn liggen er deelnameformulieren, waarvan verwacht wordt dat ze uitgereikt en weer ingeleverd worden. Ieder team, bestuurslid of commissie heeft zijn eigen vak. Advies is dan ook om het vak te raadplegen als je de vereniging bezoekt. Wel graag je eigen vak op orde te houden en zeker NIET in andermans vak rommelen.

  Rookbeleid
  Zoals iedereen wel weet mag er helemaal niet meer gerookt worden in de kantine van RKVV Maliskamp! Het bestuur vraagt dan ook ieders medewerking om zich hier aan te houden. Buiten de kantine hebben we een prachtige voorziening voor de rokers. 

  Alcohol en drugsbeleid
  Er wordt bij RKVV Maliskamp geen alcohol verkocht aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Ook wordt er geen alcohol verstrekt op wedstrijddagen voor 12.00 uur. Drugs en andere verdovende middelen zijn op ons sportpark, in en rondom het clubhuis ten strengste verboden. Dat geldt zowel voor het gebruik als ook het dealen. Bij overtreding van dit verbod wordt meteen overgegaan tot een ontzegging van het clubhuis en de voetbalvelden. Ook kan het leiden tot een royement. Constateren we dealerspraktijken, dan zal het bestuur niet schromen de politie in te schakelen.

  Glaswerk
  Glaswerk is buiten het clubhuis niet toegestaan, anders dan op het overdekte en afgebakende terras.
   
  Parkeerbeleid
  Het parkeren op de toegangsweg naar het clubhuis is niet toegestaan. Parkeren doet je op de daarvoor bestemde parkeerplaats!
 • Sponsoring

  Reclamebord:
  Het hoofdveld op ons sportpark is rondom voorzien van reclameborden. De huur van een reclamebord kost € 200 (excl. BTW) per seizoen (plus het eerste jaar eenmalige aanmaakkosten van ongeveer € 180- (excl.BTW)). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Kleijzen, Juliën Stundebeek of Gerard Heijmans (sponsoring@maliskamp.nl).


  Reclamedoek:
  Op verschillende plaatsen op ons sportcomplex bieden wij de mogelijkheid om reclamedoeken te hangen. Bij voorkeur worden de doeken aan de ballenvangers op het hoofdveld gehangen. Deze doeken worden full-colour aangemaakt.
  Standaardmaat van 5 x 2 meter (afwijkende maten in overleg). Kosten € 250,= huur per jaar. Contractduur 3 jaar. Daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tegen de dan geldende huurprijs. Eenmalige aanschafkosten € 180,= exclusief BTW.
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Kleijzen, Juliën Stundebeek of Gerard Heijmans (sponsoring@maliskamp.nl).


  Financiële acties:
  Maliskamp probeert de kosten voor de leden (contributie en consumpties) zo laag mogelijk te houden. Het bestuur heeft daartoe een aantal financiële acties opgezet, waarbij ook jij kunt zorgen voor extra inkomsten in de clubkas.

  Vriendenloterij:
  Het mooie van de VriendenLoterij (voorheen Sponsor BingoLoterij) is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor onze club! Meespelen voor onze club is heel eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 - 300 1400 en bestel je loten. Vermeld daarbij ook de sponsorcode van Maliskamp: 9369. Voor slechts € 2,20 per week speel je mee. En het mooie is, je maakt wekelijks kans op duizenden prijzen oplopend tot  € 100.000! Voetbalclub Maliskamp wint in ieder geval, want elke maand gaat 50% van jouw inleg direct naar onze clubkas.

  Speel je al mee? Zet dan je loten om!! 
  Dat kan schriftelijk: Vriendenloterijerij, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK  Amsterdam. Of telefonisch: afdeling Ledenservice 0900 - 300 1400 (20 cpm).

  Inzamelen gebruikt frituur- en bakvet:
  Deponeer je flacons of emmers met gebruikt frituur- en bakvet in de verzamelbak bij het clubhuis.

 • Normen en waarden

  Normen en waarden binnen onze club.

  Na verschillende geweldsincidenten hebben veel clubs dit onderwerp opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook de KNVB is een uitgebreide campagne begonnen om normen en waarden uit te dragen, om deze vast te leggen en clubs hier ook bij te ondersteunen.


  Bij veel verenigingen die we bezoeken in het kader van de competitie zien we dan ook diverse vormen hoe dit onderwerp leeft. Posters, banners, borden, regels, pagina’s op sites… je kunt het bijna niet missen….Binnen onze vereniging is het onderwerp iets later actueel geworden. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om te zien hoe het bij die andere clubs geïmplementeerd is en of het effect heeft. We kunnen natuurlijk niet turven of het aantal geweldsincidenten is afgenomen, wel kunnen we zien of er bij een club een “goede sfeer” hangt.

  Het ‘met het hart belijden’ van normen en waarden vindt RKVV Maliskamp het belangrijkst. Niemand krijgt een warm gevoel van de ‘11 regels van de club’, het ‘fair-play’,‘respect’, of andere kreten, als er vervolgens niemand aanwezig is om een kleedkamer te openen, als de thuis fluitende scheidsrechter ook echt een thuisfluiter blijkt te zijn, of wanneer we simpelweg niet eens een glas water krijgen in de rust van de wedstrijd.

  RKVV Maliskamp kiest er nadrukkelijk voor om normen en waarden op een speelse manier over te brengen. Toch zal RKVV Maliskamp, naast de onzichtbare normen en waarden, die in onze Maliskampse genen zitten, ook de tastbare en zichtbare normen en waarden gaan uitdragen. Middels de al geplaatste borden tonen we waar RKVV Maliskamp voor staat. Krachtig, zichtbaar, kleurrijk, en ze zorgen voor een continu bewustzijn bij de aanwezigen. Als wij als Maliskampers ons hiervan bewust zijn, zijn we in staat om hiermee het verschil te maken t.o.v. andere verenigingen. Natuurlijk gelden deze regels ook voor onze bezoekers!

  Als het nou, om wat voor reden dan ook, toch misgaat aangaande een ‘gevoelig’ onderwerp of vanwege het overschrijden van onze normen en waarden kun je bij onze vertrouwenspersoon terecht. Deze kan je helpen om jouw probleem op te lossen. In iedere geval om het te bespreken!

  Los van dit alles vraagt onze vereniging van elke vrijwilliger die met name met onze jeugd in aanraking komt, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De aanvragen voor een VOG worden zo veel als mogelijk centraal door de vereniging aangevraagd (dit i.v.m. de kosten voor de vrijwilliger).

 • Privacy Policy

  RKVV Maliskamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKVV Maliskamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als RKVV Maliskamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden / medewerkers

  Persoonsgegevens van leden / medewerkers worden door RKVV Maliskamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het lidmaatschap van de vereniging / Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het lidmaatschap van de vereniging / De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKVV Maliskamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door RKVV Maliskamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men lid is / een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het registreren van uw gegevens in Sportlink t.b.v. lidmaatschap van de K.N.V.B.
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  RKVV Maliskamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens RKVV Maliskamp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Secretaris RKVV Maliskamp: secretaris@maliskamp.nl